facebook

GAF FB News

2003: Miljøvurdering
Fremgangsmåde


Undervisningsmiljøvurderingen 2003/2004 er på Efterskolen PVE gennemført, som en spørgeundersøgelse hvor 28 elever af begge køn og fordelt på 9. og 10. klasse, har besvaret en række spørgsmål vedrørende fysiske, psykiske og æstetiske sider af undervisningsmiljøet på skolen. De 28 elever udgør 1/3 af skolens samlede elevtal. Spørgsmålene er lavet med udgangspunkt i skemaer fra DCUM.


Overblik og dybde


I bilag 1 er gengivet det spørgeskema, som de 28 elever har udfyldt. Skemaet er samtidige en akkumulering af samtlige besvarelser fordelt på de forskellige svarmuligheder. Tallene er endvidere omregnet til procent. Bilag 1 er altså en skematisk oversigt, som viser hvorledes svarene fordeler sig på de enkelte svarmuligheder.


For et hurtigt overblik er bilag 2 udarbejdet. Bilaget redegør for typebesvarelsen for hvert enkelt spørgsmål. Det er altså her muligt at se, hvad flest har svaret. Det er forholdsvis unuanceret, men godt til at danne sig et overblik over hvorledes der er svaret.


Sammenfatning


Elevernes besvarelser viser en meget positiv indstilling til skolen og den undervisning og de rammer som tilbydes på stedet. Over 90 % svarer at de er glade for at gå i skole, at de kan lide lærerne, at de synes de lærer meget og at lærerne skaber en god stemning i klassen. Alle eleverne mener at de har det godt sammen i klassen og 89 % svarer ja til at de hjælper hinanden i klassen. Dette vidner om et miljø, hvor forholdet mellem lærere og elever og blandt eleverne indbyrdes kan betegnes som meget harmonisk; venskab, som er en af skolens fire værdier, synes at være en ganske god karakteristik af de relationer der præger stedet. På trods af dette angiver 2 elever, at de flere gange har været udsat for mobning på skolen. Og som en opfølgning på denne undersøgelse er det for skolens kontaktlærere vigtigt at få grebet ind og standset dette. Vi ønsker at være en skole, hvor forskelligheder trives i samfund med hinanden.


Hvad angår det fysiske undervisningsmiljø er der ikke meget at bemærke. Eleverne er generelt meget tilfredse med skolens rammer, dog nævner mange at der er en del larm i spisesalen. Dette er ikke nogen overraskende besvarelse. Spisesalen står overfor en omfattende fornyelse, som vil tage sin begyndelse i efteråret 2003.


Hvad angår det æstetiske nævner flere at klasseværelserne er kedelige. Til dette skal bemærkes at flere af skolens undervisningslokaler står overfor en omfattende renovering, som forløber over de næste tre år. I den forbindelse er det værd at undersøge, hvad der for eleverne er med til at give et klasseværelse karakteristikken "hyggeligt" eller "rart at opholde sig i". Der er nemlig også besvarelser fra elever, som har klasseværelse i allerede renoverede lokaler.


Alt i alt lægger evalueringsresultatet ikke op til mange forandringer på skolen. Resultatet viser stor tilfredshed blandt eleverne; det der er vigtigt må være at fastholde stadig udvikling indenfor undervisningsmiljøets fysiske, psykiske og æstetiske sider.


[Bilag 1] [Bilag 2]