Vores fundament

Vi bygger på det kristne menneskesyn, hvor kernebudskabet er, at alle er skabt af Gud og elsket præcis sådan, som de er.

Vores ønske er, at møde vores elever, hvor de er i livet og lade dem vide at de har værdi og betydning her i verden.

Vi er en efterskole.

Vi er i den heldige situation, at vi har dig i døgnets 24 timer og dermed får vi mulighed for at opleve dine sociale færdigheder. 

Vores mål er at medvirke til en vækst på det sociale område, så du kan udvikle din sociale ansvarlighed. Samtidig vil vi gerne skubbe bag på din personlige udvikling. 

Vi vil gerne som medarbejdere være vækstfremmere, der er med til at udvikle kvaliteter, der ligger gemt hos dig. 

Vi drømmer om elever, der elsker at sætte sig mål for derefter at nå dem.

Kristne værdier.

Mariager Efterskole er en af de Danske Pinsekirkers Skoler. 

Skolen har sit udgangspunkt i den danske Pinsevækkelse. Skolen bygger på kristne værdier, der indvirker på dagligdagen. 

Gudstjeneste, lovsang, personlig andagt mm. vil være ingredienser, der er vitale for skolens hverdag.

Vores mål er, at du lærer Gud bedre at kende i løbet af et år eller to på skolen. 

Samtidig er målet, at du efter endt ophold vil være udrustet til at tjene i en lokal kirkes arbejde.

Vores vision.

Vores vision er at se elever, der i løbet af et skoleår udvikler sig på det faglige, personlige, sociale og åndelige område.

Dette resulterer i at

 • Du fagligt yder dit bedste
 • Du personligt udvikler mål og mening i livet
 • Du socialt dygtiggør dig i relationen
  til andre mennesker
 • Du åndeligt lærer Gud bedre at kende og bliver klar
  til at være aktiv i kirke og samfund

Værdier

Værdier er enhver visions fundament. Mariager Efterskole bygger på fire værdier, som vi anser for yderst vigtige, for at vi får en skole, hvor miljøet er i top. Værdierne, og de handlinger der udspringer af disse, kommer til at præge miljøet på skolen.

Tillid.

Vi ønsker, at skolen bygger på tillid. Vi har ikke til hensigt at lege “politi og røvere”, men lægger en stor del af ansvaret på dine skuldre med den forventning, at du varetager denne tillid på ansvarlig måde. 

F.eks. er det en tillidserklæring, når man indgår en aftale om at lys slukkes efter sengetid – når du låner en lærernøgle – når du er i køkkenet etc. 

Tyveri er en kraftig mistillidserklæring. Derfor vil vi under ingen omstændigheder tillade, at tyveri forekommer på skolen. 

Tillid er også et nøgleord mellem dig og de andre elever. F.eks. at du spørger om lov, før du låner, at du ikke anvender andres computere uden tilladelse, at du ikke roder i andres ting.

Respekt.

Vi ønsker som medarbejdere at respektere dig ved at give dig plads til at være dig selv indenfor de rammer, skolen giver mulighed for. Vi vil respektere din personlighed, og hvor du er i livet netop nu. 

Samtidig forventer vi, at du udviser respekt overfor skolen og medarbejdere. F.eks. at du behandler skolens inventar med respekt (ingen hærværk, ingen skriveri på borde, etc.). 

Vi forventer, at du viser respekt ved at komme til tiden og at du tier stille, når der ønskes ro. Samtidig forventer vi, at du viser respekt for de andre elever ved f.eks. at vise hensyn, ikke deltage i mobning, fremme positive initiativer hos andre etc.

Ansvarlighed.

Overordnet set fungerer skolen ikke, uden at alle er medansvarlige. Vi ønsker på bedst mulige måde at være ansvarlige overfor dig. Vi kommer forberedt til timerne, vi vil vise ansvar overfor din trivsel og vækst på skolen. 

Vi forventer, at du er ansvarlig ved at udføre de opgaver, du har fået pålagt, at du tager ansvar for dine handlinger, at du engagerer dig i skolelivet ved at tage initiativ til aktiviteter og arrangementer. 

Vi regner også med, at du rydder op efter dig selv og indgår i et positivt samarbejde på dit værelse. Du må se efterskolen som en stor familie, hvor det er nødvendigt, at alle tager del i ansvaret. 

Hjælp med at få tingene gjort – ikke kun det, der er dine opgaver, men også det ingen måske tænker på at tage sig af. Det styrker fællesskabet.

Venskab.

Alle medarbejdere på skolen har et ønske om at være ven med dig. Det er en af grundene til, at vi arbejder på skolen. 

Lærerrollen her er en del anderledes, end du er vant til, fordi du ser lærerne i mange andre funktioner end ved tavlen. Vi vil arbejde på et skolemiljø, hvor venskaber opstår og udvikles mellem lærere og elever. 

Vi forventer, at du kommer med et ønske om at være ven med os. Samtidig giver efterskoleformen mulighed for, at rigtig mange tætte venskaber opstår i elevflokken. 

Forvent og arbejd på, at du får rigtig mange venskaber med dig, efter dit ophold er afsluttet på skolen. 

Vil du være en god ven, er det vigtigt at vise hensyn, deltage i det sociale fællesskab, udvise tolerance, være imødekommende og være samarbejdsvillig. Generelt er samarbejde et nøgleord og et vigtigt element for, at miljøet er i top.

Skolens
værdigrundlag.

Institutionen baserer sit værdigrundlag på Bibelens Guds- og menneskesyn.

Det bunder bl.a. i bevidstheden om

 • At mennesket er skabt af Gud, i Guds billede, og med det formål at agere i henhold til Guds vilje på jorden
 • At mennesket er uendeligt værdifuldt og derfor bør behandles med respekt
 • At mennesket er skabt med en fri vilje og derfor er ansvarligt for sine handlinger
 • At mennesket er udrustet med en naturgiven kærlighed til at elske sin næste som sig selv
 • At fællesskabet mellem mennesker er det bedste læremiljø for personlig udvikling.

Udvikling af den enkeltes åndelige liv og selvbillede danner baggrund for personlig afklaring og udvikling. 

Tværkulturel kulturforståelse er en væsentlig ingrediens i institutionens liv. Vi lægger vægt på positiv idealisme og lyst til at gøre en forskel.

Vi viser tillid ved at stole på hinanden og uddelegere ansvar. Dette fordrer ansvarlighed; at alle tager del i at få dagligdagen til at fungere, og at man hjælper hinanden, når der er brug for dette. 

Derved opnås en dagligdag som er præget af respekt for de mennesker og ting vi omgås, og overordnet set vil det venskab karakterisere institutionen.

Skolens
grundregler.

For at alle kan trives på Mariager Efterskole og opnå et maksimalt udbytte af året, er det nødvendigt, at alle respekterer de fælles regler på skolen.

Vores grundregler er

 • Det er forbudt at komme på det modsatte køns
  værelser og gangarealer.
 • Det er ikke tilladt at ryge som elev
  på Mariager Efterskole.
 • Indtagelse af enhver form for alkohol
  og euforiserende stoffer er forbudt.
 • Enhver må respektere, hvad der er dit og mit.

 

Skulle der mod forventning ske overtrædelse af én af disse fire regler, vil der altid blive taget kontakt til hjemmet, og der kan fx iværksættes et midlertidigt udgangsforbud, en tænkepause eller permanent hjemsendelse.

dans strikning fundament

Fundament

Fundament, fundament, fundament, fundament, fundament, fundament. Fundament, fundament. Fundamentet, fundamentalt.