Undervisning.

Vores mål er et højt fagligt niveau, som kan være med til at udvikle dygtige elever, der ender med et eksamensresultat, der matcher deres evner. Lærerne vil være kompetente undervisere, der er i stand til at formidle fagområderne på en inspirerende og motiverende måde

Obligatoriske fag.

Klædt på til fremtiden. På Mariager Efterskole ser vi det som en af vores primære opgaver at levere målrettet og kvalificeret undervisning til eleverne. Vi elsker at undervise og følge den udvikling, eleverne gennemlever på efterskolen. Vi vil gøre vores bedste for, at de bliver klædt på til fremtiden og rustet til at udfylde deres plads i livet.

Mariager Efterskole lever op til kravene for Folkeskolens afgangsprøver FS9 og 10. klasses prøver FS10. Som efterskole har vi mulighed for at optimere undervisningen i de forskellige fag. Vi har således et højere lektionstal i dansk, matematik og engelsk end folkeskolen samt et andet fokus i faget kristendom, som på flere måder tager udgangspunkt i den personlig tro og det åndelige liv.

De obligatoriske fag er: dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, kristendom, idræt, historie, samfundsfag, biologi, geografi.

Inklusion.

“Inklusion er en vedvarende proces, der handler om at skabe åbne og udviklingsorienterede miljøer, hvor alle børn og unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet. Målet er at alle børn og unge skal ses, anerkendes og værdsættes som de unikke personer de er, og dermed sikres faglig, personlig og social udvikling. Inkluderende miljøer kan beskrives som kontekster, hvor alle føler sig som kompetente bidragsydere.”

(KBH’s kommune)

Mariager Efterskole sigter mod at skabe et inkluderende
læringsmiljø, hvor alle elever føler og oplever sig som kompetente bidragsydere! Vi tilbyder niveauopdelt
undervisning i udvalgte fag, samt generel faglig
differentiering, der tilpasser metoder og indhold til dit
faglige behov.

Mariager Efterskole tilbyder særlig støtte til elever, som har behov for ekstra faglig hjælp i form af lektiehjælp, enten individuelt eller i grupper, og ekstra støtte i undervisningen. Vi kan også tilbyde undervisning i dansk som andetsprog, som varetages af lærere med uddannelse indenfor dette.

Til de elever, som har vanskeligt ved at indgå socialt i undervisningen og i fællesskabet, udvikler vi et særligt socialpædagogisk forløb, som kan indebære særlige fysiske aktiviteter eller individuelle samtaler, hvor fokus er, at eleven får bearbejdet de problemstillinger, der skaber udfordringer i undervisningen.

Theresa Victoria
Nørholm

Inklusionsansvarlig

Har du brug for at høre mere om vores inklusions tiltag, så står Theresa klar til at vejlede dig.

Kontakt Theresa her:

Mail: tno@mariager-skolerne.dk

Mobil: +45 40531559

Læringsmetoder.

Vi fokuserer på dit potentiale. Du er unik, og ingen andre på skolen indeholder præcis det, som du kommer med. 

Derfor er vi nysgerrige efter at finde frem til, hvem du er, hvad du kan, og hvor du vil bevæge dig hen fremover.

For at lykkes med det, mener vi, det er afgørende at skabe trygge rammer, hvor du kan være dig selv og udfolde dig.

Det er vigtigt for en god undervisning, at stemningen er afslappet.

I det miljø bliver der rum til kreativitet, dumme spørgsmål, humor og fejl.

I den atmosfære er der plads til alle!

Vi tillader os at tro, du vil lære.

Vi forventer noget af dig som elev: at du møder læringsparat op til undervisningen, at du bidrager med dit perspektiv i debatter og lignende og du laver dine ting til tiden!

Vi tror på, at vores engagement og ambitioner er med til at skabe en lyst til at lære og en energi i undervisningen.

Så det er om at kridte skoene, da der ofte er fart på i undervisningen.

Faglighed i undervisningen.

Som underviser på Mariager Efterskole har vi ikke klasselærerfunktionen i undervisningen.

Læreren skal således ikke afsætte tid til for eksempel konfliktløsning i undervisningstiden, men har i udgangspunktet mulighed for at fokusere på det faglige i timerne.

Til at komme omkring alle de sociale og personlige problemstillinger har vi på Mariager Efterskole afsat ekstra meget tid til dette i samtaler med din gruppelærer.

Du er på banen som elev.

Vi ønsker at komme omkring alle elever i undervisningen og udfordre dig individuelt til at komme på banen.

Derfor sidder eleverne i mindre grupper, hvilket er med til, at færre elever kan forsvinde eller gemme sig i mængden.

I flere situationer gør vi som lærere brug af metoder fra Cooperative Learning, der er med til at skabe variation og kaste nye perspektiver ind over emnet.

Eleverne bruger hinanden.

Vi ser mange muligheder i, at du som elev på efterskolen lever op og ned af din klassekammerater.

Du vil opleve, at der er en naturlig motivation til at hjælpe kammeraterne med det faglige både i og udenfor undervisningen.

For rigtig mange elever er det guld værd, at der hver dag er afsat en time til at lave lektier.

I lektietimen er det en fordel, at du er sammen med andre på værelset om opgaverne, hvilket giver et sundt arbejdsfællesskab.

Mange elever oplever, at det er ”populært” at hjælpe hinanden.

Klassestruktur.

På Mariager Efterskole lægger vi vægt på, at eleverne får mulighed for fagligt at kunne yde deres bedste.

For bedre at kunne tage hensyn til den enkelte elev i undervisningen har dette ført til, at eleverne i hovedfagene deles efter faglige kompetencer og motivation.

I 9. klasse tilbydes Y-klasser, som er for elever, der har glæde af ekstra faglig støtte i fagene dansk, matematik eller engelsk.

Den enkelte elev kan være i Y-klassen i ét eller flere af fagene, og i disse lektioner vil der altid være to undervisere til stede.

I 10. klasse tilbydes Verdensvendt 10., som du kan læse mere om her eller en almindelig 10. klasse med eksamen, hvor der vil blive ydet ekstra støtte i fagene dansk, matematik og engelsk. 

Finde balancen mellem at være lærer og ven.

Du vil som elev på ME højst sandsynlig opleve at få et andet forhold til dine lærere, end hvad du kender fra din tid i folkeskolen.

Vi har nemlig mulighed for at følge dig hele dagen og på den måde få en tættere kontakt til dig. Vi vil faktisk gerne være både din lærer og ven.

Når vi det ene øjeblik introducerer de mest snørklede matematik ligninger og det næste gnubber skuldre i køen til middagsmaden, er det med til at give et andet lærer – elev forhold.

Vi bruger os selv i undervisningen og tillader, at vores personligheder kommer til udtryk gennem humor og egne erfaringer.

Vi håber, at det vil bane en vej for, at du tør være dig selv og være ærlig, når du har brug for hjælp.

badminton undervisning